top of page

למבוגרים CBT קבוצת

הקבוצה תעסוק בסגנון מחשבה שלילית ודפוסי חשיבה המשמרים מצוקה,

הקבוצה תתן כלים לזיהוי החשיבה השלילית ויחד עם המשתתפים נבחן מיומנויות חדשות המאתגרות

את דפוסי החשיבה השליליים ומאפשרות ליצור דפוסי חדשים המשפיעים על תפיסותינו ומקדמים אותנו

בתחומי חיים שונים, הקבוצה תתקיים בימי ה' בערב.

bottom of page